วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


                  ประวัติสวนตัว


ชื่อ นางสาว วชิราภรณ์  สุฤทธิ์
 ชื่อเล่น  จอย
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188009
ภูมิลำเนา จังหวัด อุบลราชธานี















            ประวัติสวนตัว



ชื่อนางสาว ปาริชาติ  การฟุ้ง
ชื่อเล่น เเอน
คบ.2การประถมศึกษาหมู่1
รหัสนักศึกษา 554188010
ภูมิลำเนา จังหวัดกากาฬสินธุ์