วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตปัจจุบัน


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นรู้จักกันมากในหมู่วัยรุ่น  ซึ่งคนไทยรู้จักกันก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  นั่นเอง ไม่ค่อยนิยมเรียกกันมากนัก ส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารเทศ คือ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสาเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน และถือว่าเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศโนโลยีนาโน เทคโนลีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆว่า ไอที(IT) รัฐบาลไทยก็เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านนีขื้น ชื่อกะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสารหรือเรียกย่อๆว่า กระทรวงไอซีที
           

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


                  ประวัติสวนตัว


ชื่อ นางสาว วชิราภรณ์  สุฤทธิ์
 ชื่อเล่น  จอย
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188009
ภูมิลำเนา จังหวัด อุบลราชธานี            ประวัติสวนตัวชื่อนางสาว ปาริชาติ  การฟุ้ง
ชื่อเล่น เเอน
คบ.2การประถมศึกษาหมู่1
รหัสนักศึกษา 554188010
ภูมิลำเนา จังหวัดกากาฬสินธุ์